Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Tirrafirmashop 

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven : 17055671 -------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van        koop/verkoop en tot het verrichten van diensten, zoals onderhoud en reparatie van Terrafirmashop gevestigd te Best, hierna te noemen de gebruiker.
2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst        indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdracht-        bevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing        ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden        laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

       Overeenkomsten van koop/verkoop en overeenkomsten tot het verrichten van diensten en        aanvullingen/wijzigingen daarop worden zowel door schriftelijke bevestiging, als door mondelinge        opdracht aan de gebruiker bindend. De verantrwoordingsstaten van de gebruiker vormen een wezen-        lijk onderdel van de (mondelinge) overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.  Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.        Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard,        heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding        te herroepen.
2.  Getoonde en/of verstrekte tekeningen, modellen, opgaven van capaciteiten en andere omschrijvingen        zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten        worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.  In offertes/aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief:
- BTW en/of ander heffingen van overheidswege; 
- Kosten van vervoer en verzekering; 
- Kosten van montage, service, keuringswerkzaamheden, rijklaar maken; 
- Kosten van reparatie;  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst        de kostprijs van de gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorgani-        satieswijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker        gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.  Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toepassen.

 b) In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of        bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in boven-        bedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op  kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

       De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1.     Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn        verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is        overeengekomen. Bij niettijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker        derhalve schriftelijk in gebreke te gesteld.
2.     Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonder-        lijke transactie beschouwd.
3.     Levering geschiedt ter vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk        anders zijn overeengekomen. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij        op het moment dat de gebruiker de wederpartij heeft medegedeeld dat de zaak gereed staat.
4.     Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten diensten onder het beheer van de gebruiker        bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaak adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaak zich onder het beheer van de gebruiker bevindt.
5.     Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten        werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt        de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in        de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn        waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6.     Als de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaalt        in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij        door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering        in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht        de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebreke-        stelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en  interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.     Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen prijs,        alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
8.     De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij        vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1.     Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet        normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voort-        vloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2.     Indien blijkt dat Levering en/of het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke over macht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker vertrekte opdracht        zodanig wordt gewijzigd, dat de levering c.q. de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens        wanneer hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal        zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte        werkzaamheden of gemaakte kosten.
3.     Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen        geheel voor rekening vnal laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID en GARANTIE

1.     De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg        is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove        schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van        personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2.     Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid        van de gebruiker - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto-prijs van de geleverde        zaken, dan wel de prijs voor de verrichtte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als        enige en volledige schadevergoeding.
3.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot        schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt        wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
4.     Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/offabricagefouten voordoen die reeds op het        moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos        te vervangen.
5.     De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde,        de feitlijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker totvergoeding van schade kan worden aange-        sproken beperkt tot 3 maanden.   
    B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of        bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade        kan worden aangesproken.
7.     Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant, importeur of toeleverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
8.     Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, zoals bijvoorbeeld occassions, demonstratie- en        showmodellen, ruildelen en onderdelen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk        schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.     De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrij-        waart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade        indien en voor zover   
a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig        gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;   
b) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij: niet conform de door de verkoper gegeven        instructies en/of adviezen heeft gehandeld;   
c) voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers        e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;   
d) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder        voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.   
e) Voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9: BETALING

1.     Betaling geschiedt contant bij levering of na toezending van een factuur.
2.     Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet        kan worden geleverd.
3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald:   
a) zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per        maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;   
b) zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, terzake van buitengerechtelijke        kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een        absoluut minimum van € 135,00.
4.     Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,        zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk        worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5.     Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker        bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten        van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor        is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het        redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te        twijfelen.
6.     Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en  kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de weder-        partij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. a) Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij        (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.   
b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk        persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     De gebruiker behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip        waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de        gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs,        vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband        houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de        nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2.     Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten        overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade,        gederfde winst en interest te vorderen.
3.     De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat        derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: PAND/WARRANTAGE

       Tot op het tijdstip waarop de wederpatij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsver-        plichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan        derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor        opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage, daar zulks zal        worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan        terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen ui de overeen-        komst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 12: INRUIL/INKOOP

1.     Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de wederpartij wordt ingeruild, blijft de in        te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. De        wederpartij is aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering.  De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen  vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil-/inkoopprijs worden gehanteerd.
2.     De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van        derden, schadevrij is, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en dat de zaak niet gemanipu-        leerd is met betrekking tot bijvoorbeeld kilometrage.
3.     De wederpartij is verplicht de gebruiker alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen        zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor de        gebruiker.
4.     De feitelijke inruil ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

       Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de weder-        partij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en        zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van        faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale        beslaglegging wordt getroffen, onder curatele- of onder bewind wordt gesteld of anderszins de        beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen        ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige)        surséance van betaling de uit de overeenkomst vloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1.     Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten over-        eenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming        aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde        derden/toelevernaciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te        ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door        hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.        Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij        gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer        worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaat-        regelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden,        verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkpmst bestaande valutaverhoudingen,        bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander        onverschilig of de niettijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden        die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3.     Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling,        faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al        hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten        volledige opeisbaar.

ARTIKEL 15: ANNULERING EN ONTBINDING

1. a) De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v.   B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzin annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.    b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk        persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het overigens in dit artikel        bepaalde is wel van toepassing.
2.     Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Als dan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom        c.q. overeengekomen prijs verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt,        tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van        de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
3.     Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1.     Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht        van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands        recht worden beslecht.
2.     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de        gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de        plaats waar de gebruiker woont of is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3.     In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of        bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »